CONTACT

Leveringsvoorwaarden

Omschrijving in kernwoorden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door iCareMedical een offerte is gericht, aan wie door iCareMedical personeel beschikbaar wordt gesteld en/of met wie iCareMedical een overeenkomst sluit;

1.3
Kandidaat: iedere persoon die zich inschrijft en/of solliciteert bij iCareMedical met als doel gedetacheerd en/of bemiddeld te worden;

1.4
Werving & Selectie ofwel bemiddeling: de bemiddeling van iCareMedical tussen opdrachtgever en kandidaat met als doel deze partijen een arbeidsovereenkomst te laten aangaan.

1.5
Detachering: het inlenen van een kandidaat van iCareMedical door de opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door iCareMedical gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de aanbieding aan de opdrachtgever verstrekt.

2.2
Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen algemene voorwaarden worden door iCareMedical niet aanvaard.

2.3
Van deze algemene voorwaarden afwijkingen en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met iCareMedical zijn overeengekomen.

2.4
De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

 

Artikel 3 Detachering

3.1
Iedere opdracht tot detachering zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van deze voorwaarden) aan opdrachtgever worden bevestigd.

3.2
De opdrachtgever is aan iCareMedical het tarief verschuldigd indien een door iCareMedical aan opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde kandidaat in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij opdrachtgever of gelieerde ondernemingen.

3.3
De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van personeel door iCareMedical zijn excl. omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen.

3.4
Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge.

3.5
Tenzij opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of binnen acht dagen na het versturen van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de overeenkomst geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.

3.6
Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door iCareMedical voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iCareMedical aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel kan iCareMedical direct een boete van € 12.000,- opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van opdrachtgever.

3.7
Voor de voortgang van het project op de opdracht worden wekelijks door medewerkers voortgangsrapportages bijgehouden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld.

3.8
Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De periodieke facturen van iCareMedical zijn samengesteld met behulp van de door opdrachtgever ondertekende voortgangsrapportages. Onkosten die worden gemaakt door medewerkers van iCareMedical en die niet in de overeenkomst staan gespecificeerd komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.9
Werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht of project op locatie van opdrachtgever of op locatie van zijn opdrachtgever worden uitgevoerd, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van het door iCareMedical ingezette personeel geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.

3.10
De aansprakelijkheid van iCareMedical is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van iCareMedical wordt uitgekeerd, danwel tot het bedrag waarvoor een ondernemer, met een soortgelijk bedrijf als dat van iCareMedical zich pleegt te verzekeren. De door iCareMedical te vergoeden schade zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de opdracht overschrijden.

3.11
Voor schade, waarvoor de door iCareMedical afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan iCareMedical nimmer aansprakelijk gehouden worden.

3.12
Opdrachtgever is verplicht iCareMedical in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren of tot stand te brengen. Bij gebreke van deze medewerking zal iCareMedical uit de verplichtingen van deze overeenkomst ontslagen zijn.

3.13
Opdrachtgever vrijwaart iCareMedical voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

3.14
Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien één der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.

3.15
iCareMedical is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken: wijziging als gevolg van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift van beloning of arbeidsvoorwaarden van het ingezette personeel, wijziging van sociale lasten en premies, wijziging van de fiscale wetgeving, invoering van een algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel hierin.

3.16
In geval van ziekte korter dan acht weken van het door iCareMedical ingezette personeel is zij niet gehouden voor vervanging van personeel zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden opdrachtgever en iCareMedical met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. iCareMedical heeft hierbij een inspanningsverplichting.

3.17
iCareMedical staat in voor de betaling van het loon van het ingezette personeel en voor de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies werknemers-/volksverzekeringen en vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten die in verband daarmee geldend zouden kunnen worden gemaakt.

3.18
Het is opdrachtgever niet toegestaan personeel van iCareMedical gedurende de uitvoering van opdracht of gedurende zes maanden na afloop van de opdracht (ongeacht de reden van beëindiging) zonder schriftelijke toestemming van iCareMedical of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met iCareMedical in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze in te zetten.

3.19
Het verbod van artikel 3.18 geldt ook ten aanzien van werknemers of kandidaat-werknemers met wie opdrachtgever door tussenkomst van iCareMedical in contact is gekomen gedurende het aanvraag-/offertestadium voorafgaand aan een eventuele overeenkomst. Dit verbod geldt gedurende zes maanden gerekend vanaf de hier bedoelde overeenkomst.

3.20
Bij overtreding van artikel 3.18 of 3.19 verbeurt opdrachtgever een onder sommatie direct opeisbare boete ter grootte van € 20.000,-.

3.21
Het is opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde werknemer zonder voor afgaande schriftelijke toestemming van iCareMedical buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra iCareMedical haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

3.22
Als onderdeel van de overeenkomst wordt overeengekomen of en wanneer opdrachtgever gerechtigd is een werknemer van iCareMedical over te nemen.

 

Artikel 4 Werving & Selectie

4.1
iCareMedical brengt, bij een geslaagde uitvoering van een opdracht tot Werving & Selectie, een honorarium in rekening, als volgt te berekenen: 25% van het bruto jaarsalaris (incl. 13e maand en vakantiegeld) waarbij een ondergrens van het jaarsalaris van € 41.000,- wordt gehanteerd. Dit honorarium vermeerderd met BTW wordt in twee gelijke termijnen gefactureerd. De eerste termijn wordt op datum van indiensttreding gefactureerd. De tweede termijn wordt gefactureerd op de eerste dag na verstrijken van de wettelijke proeftijd.

4.2
De berekening van het honorarium is gebaseerd op het bruto jaarsalaris (incl. 13e maand en vakantiegeld) dat de geselecteerde kandidaat na indiensttreding bij de opdrachtgever gaat verdienen. Indien in de salarisopbouw sprake is van emolumenten in de vorm van bonussen dan worden hierover tussen opdrachtgever en iCareMedical nadere afspraken gemaakt met als doel deze emolumenten in berekening van het honorarium te betrekken. Bij berekening van het honorarium van een deeltijdfunctie wordt uitgegaan van het bruto jaarsalaris in het geval het een fulltime functie zou betreffen.

4.3
Indien de door iCareMedical geselecteerde kandidaat binnen een maand na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever werkzaam is, zal alleen het eerste gedeelte van het honorarium, wat op de dag van indiensttreding is gefactureerd, voldaan moeten worden.

4.4
De sollicitant wordt geacht te zijn geselecteerd nadat de opdrachtgever zijn/haar Curriculum Vitae of Resumé toegestuurd heeft gekregen, of indien sollicitant mondeling is voorgesteld door iCareMedical . Indien sollicitant aan opdrachtgever is voorgesteld/geselecteerd en aanvankelijk door opdrachtgever is afgewezen of aanvankelijk zelf het aanbod voor indiensttreding bij opdrachtgever heeft afgewezen en binnen zes maanden na introductiedatum door opdrachtgever wordt aangenomen, in welke hoedanigheid dan ook, is opdrachtgever aansprakelijk voor betaling van het volledige bedrag van het honorarium voortvloeiend uit deze dienstverlening en is het aan opdrachtgever te bewijzen dat sollicitant niet is aangenomen.

4.5
Indien opdrachtgever een schriftelijk arbeidsaanbod intrekt zonder dat dit de sollicitant kan worden verweten en nadat sollicitant het aanbod reeds heeft aanvaard, dient opdrachtgever het normale honorarium voor bemiddeling te betalen. Indien opdrachtgever een extra sollicitant aanneemt uit de door iCareMedical voorgedragen sollicitanten zal voor deze bemiddeling het gebruikelijke honorarium in rekening worden gebracht.

4.6
Een opdracht tot het aantrekken van personeel geldt als een inspanningsverbintenis. Voor de beslissing met een door iCareMedical voorgedragen sollicitant een arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft opdrachtgever verantwoordelijk. Voor tekortkomingen van of veroorzaakte schade door voorgedragen sollicitanten aanvaart iCareMedical geen aansprakelijkheid.

4.7
Door iCareMedical worden geen garanties of waardeoordelen gegeven over een voorgedragen sollicitant, noch expliciet, noch impliciet. iCareMedical aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor het niet uitvoeren van of niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden door werknemer, noch voor het zich voordoen van verliezen, schade of vertragingen voortvloeiend uit het voordragen van de sollicitant of diens indiensttreding bij opdrachtgever.

 

Artikel 5 Alle overeenkomsten

5.1      
Betalingen geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.2
Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij iCareMedical zijn ingediend. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

5.3
In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand aan iCareMedical verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaand factuurbedrag te betalen aan iCareMedical .

5.4
Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan iCareMedical verschuldigde bedrag - ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

5.5
iCareMedical is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.

5.6
Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft iCareMedical het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan iCareMedical alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

5.7
Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen iCareMedical en opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. Ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter.